Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej „Walne Zgromadzenia”) spółki Internity S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) odbywają się według zasad wynikających z właściwych przepisów prawa (w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych), treści Statutu Spółki, a także postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Tekst Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki.

2023

2022

2021

2020

2019