Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej „Walne Zgromadzenia”) spółki Internity S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) odbywają się według zasad wynikających z właściwych przepisów prawa (w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych), treści Statutu Spółki, a także postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Tekst Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach uprawnieni są akcjonariusze, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • są akcjonariuszami Spółki w dniu przypadającym 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień ten zwany jest Dniem Rejestracji Uczestnictwa). Dzień Rejestracji Uczestnictwa oznaczany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  • wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza (biuro maklerskie) z żądaniem wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, ale w żadnym razie nie później niż dnia następnego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa (czyli 15-tego dnia przed datą Walnego Zgromadzenia).

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonuje się na co najmniej 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walne Zgromadzenia Spółka (w terminie określonym w zdaniu poprzednim) zamieszcza na stronie internetowej Spółki oraz publikuje w formie raportu bieżącego. W ogłoszeniu takim zawarte są elementy wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności, informacje o dacie i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia, porządku obrad, procedurze rejestracji na Walnym Zgromadzeniu, Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, w tym samym terminie co ogłoszenie (czyli na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia) spółka podaje do publicznej wiadomości (w formie raportu bieżącego oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej) projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy reprezentująca co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (5% kapitału) może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy skierować albo w formie pisemnej do Zarządu Spółki, albo w postaci elektronicznej przesłać na następujący adres e-mail: biuro@internity.pl Do żądania należy dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację danej osoby (danego podmiotu) jako akcjonariusza Spółki oraz ewentualnie identyfikację pełnomocnika działającego w imieniu akcjonariusza.

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. Wzory pełnomocnictw publikowane są na stronie internetowej Spółki.

Na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu. Lista zawiera: imię i nazwisko akcjonariusza (firmę podmiotu innego niż osoba fizyczna), adres zamieszkania (siedziby), liczbę i rodzaj posiadanych akcji, liczbę przysługujących głosów. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę, żądać jej odpisu w siedzibie Spółki lub żądać przesłania listy na adres poczty elektronicznej.

We wszystkich sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia możliwy jest kontakt ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres: biuro@internity.pl