Raport EBI nr 8/2012. Złożenie prospektu emisyjnego do KNF

9.03.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2012 roku został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny Spółki, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 5.900.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.032.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, 662.260 Akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 735.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Kolejne Informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Emitenta po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. Prospektu.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.