Raport EBI nr 7/2022. INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2021

24.05.2022

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje Raport Roczny skonsolidowany za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w załączeniu).

Podstawa Prawna:

§ 5 pkt 1 oraz 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania