Raport EBI nr 6/2020. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

23.04.2020

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2019 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok został wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2020 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2019 rok określona zostaje na dzień 26 maja 2020 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.