Raport EBI nr 25/2012. Ustanowienie hipoteki

31.10.2012

W nawiązaniu do raportu Nr 24/2012 z dnia 31.08.2012, w którym Zarząd Internity S.A. informował o zawarciu umowy kredytowej zabezpieczonej hipoteką, informujemy, że w dniu 30 października 2012 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipoteki umownej do kwoty 5.960 tys. złotych w Księdze Wieczystej o numerze WA1O/00032306/4 (nieruchomości Spółki położona w miejscowości Całowanie, gmina Karczew). Hipoteka ustanowiona jest na rzecz Banku BPH z siedzibą w Krakowie 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1
Podstawa prawna:

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.