Raport EBI nr 18/2012. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28.06.2012

2.03.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu oraz projekty uchwał w załączeniu.

Raporty roczne zawierające sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez ZWZ zostały opublikowane w dniu 31 maja 2012 roku.

Niniejszy raport jest korektą raportu nr 16/2012 oraz 17/2012 (w których to raportach błędnie wskazano typ Walnego Zgromadzenia)

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania