Raport EBI nr 12/2024. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok

20.06.2024

Zarząd „Internity” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy (Uchwała nr 15 oraz Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2024 roku).
Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:
Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,51 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy).
Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje).
Wartość dywidendy: 4.015.914,93 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 2 lipca 2024 roku.
Dzień wypłaty dywidendy – 12 lipca 2024 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect