Raport EBI nr 12/2013. INTERNITY SA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2012 ROK

7.06.2013

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje Raport Roczny skonsolidowany za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (w załączeniu)

§ 5 pkt 1 oraz 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania