Raport EBI nr 10/2019 Odwołanie NWZA z dnia 11 czerwca 2019

30.05.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r. (Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 16 maja 2019 roku).

Jednocześnie Spółka informuje, że w kolejnym raporcie bieżącym zamieści ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z podaniem nowego terminu oraz z rozszerzonym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.