Raport EBI nr 13/2021. Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Internity S.A.

23.06.2021

Pliki do pobrania

Zarząd Internity S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powołaniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Internity S.A. na nowe 3-letnie kadencje.  

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1) Katarzyna Jasińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2) Paweł Koziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3) Andrzej Juszczyński

4) Bartosz Hamera

5) Hubert Bojdo

Pan Andrzej Juszczyński powołany został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Członkowie: pani Katarzyna Jasińska, pan Paweł Koziński, pan Bartosz Hamera oraz pan Hubert Bojdo powołani zostali na członków Rady Nadzorczej w wyniku wykonania uprawnień osobistych akcjonariuszy:

 

a)       Pani Katarzyna Jasińska oraz Pan Hubert Bojdo –  akcjonariusz PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (ii) Statutu Spółki Internity S.A.)

b)       Pan Paweł Koziński – akcjonariusz Piotr Koziński (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (iii) Statutu Spółki Internity S.A.

c)       Pan Bartosz Hamera – akcjonariusz BATNA TRADING Limited (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (i) Statutu Spółki Internity S.A.),

W skład Zarządu wchodzą:

1)       Piotr Grupiński – Prezes Zarządu

2)       Piotr Koziński – Wiceprezes Zarządu

Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 1 pkt.7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.