Raport ESPI nr 3/2021. Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

27.05.2021

Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2021 roku Spółka jako Sprzedająca zawarła Term Sheet („TS”) dotyczący wspólnego przedsięwzięcia, którego najistotniejszym elementem jest sprzedaż całej będącej w posiadaniu Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Całowanie gmina Karczew („działka”). Postanowienia TS określają zamierzenia stron i określają warunki na jakich ma dojść do transakcji sprzedaży. W terminie najbliższych 3 miesięcy Kupujący przeprowadzi Due Diligence nieruchomości, jeżeli będzie on pozytywny strony ustaliły, że Internity podpisze warunkową umowę sprzedaży działki ze spółką celową wskazaną przez Kupującego.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie uzyskanie Warunków Zabudowy przez Kupującego, a także wszystkich innych niezbędnych zgód administracyjnych, a następnie uzyskanie Pozwolenia na budowę minimum 80.000 m2 powierzchni magazynowej lub produkcyjnej. Strony ustaliły, że umowa ostateczna powinna zostać zawarta do listopada 2022 roku.

W przypadku spełnienia warunków transakcji uzgodniona cena sprzedaży wynosi 17,7 mln PLN.

Zapisy TS nie mają formy aktu notarialnego i określają mapę intencji stron i wartości brzegowych transakcji w odniesieniu do planowanych działań, a także ustanawiają wyłączność na prowadzenie negocjacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.