Raport ESPI nr 8/2016. Wykup akcji-wydłużenie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji

15.12.2016

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 5 stycznia 2017 roku włącznie (dotyczy Oferty wykupu akcji własnych Internity SA ogłoszonej w komunikacie bieżącym nr 6/2016 w dniu 5 grudnia 2016 roku).

 

Zaktualizowany harmonogram Oferty prezentuje się następująco:

Termin ogłoszenia Oferty: 5 grudnia 2016 r.,

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 7 grudnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 5 stycznia 2017 r. (włącznie)

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 stycznia 2017 r.