Raport ESPI nr 8/2012. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów

29.06.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA, które odbyło się  28.06.2012 roku wraz z  określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów za tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; Art. 70  ust.3

Pliki do pobrania