Raport ESPI nr 6/2017. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki INTERNITY S.A. ze spółką MYHOME.PL sp. z o.o.

22.06.2017

Zarząd Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Połączenie ma być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na Spółkę INTERNITY Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca, Emitent).

Począwszy od dnia 10 lipca 2017 r., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 11 sierpnia 2017 roku, akcjonariusze Spółki INTERNITY S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 k.s.h., w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Duchnickiej 3 (01-796 Warszawa).

Dokumenty wymienione w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 k.s.h. począwszy od dnia od dnia 10 lipca 2017 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta

Niniejszy raport bieżący jest jednocześnie pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką MYHOME.PL sp z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 504 k.s.h.

Plan połączenia wraz z załącznikami jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych INTERNITY S.A. nieprzerwanie począwszy od dnia 10 lipca 2017 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 k.s.h.).

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zatem posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MYHOME.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi, uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych, pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach inwestycyjnych. Nastąpi również uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania.

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1) połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

2) w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 k.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,

3) na podstawie art. 516 § 5 i 6 k.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,

4) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

5) w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,

6) w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu

7) w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 k.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

Załączniki:

1) Plan połączenia pomiędzy spółką Internity Spółka Akcyjna oraz spółką myhome.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami

a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),

b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 2 do Planu Połączenia)

c) Projekt Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na Połączenie (Załącznik nr 3 do Planu Połączenia)

d) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 4 do Planu Połączenia),

e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 5 do Planu Połączenia).

f) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 6 do Planu Połączenia).

Pliki do pobrania