Raport ESPI nr 4/2017. Informacja o zamiarze połączenia ze spółką zależną

31.05.2017

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o podjęciu przez Zarząd decyzji o połączeniu Spółki Internity SA ze spółką Myhome.pl Sp. z o.o.

Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Internity SA (Spółkę Przejmującą) – jako jedynego wspólnika Myhome.pl sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

Decyzja o połączeniu podyktowana jest względami ekonomicznymi (racjonalizacją kosztów), uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych.

Proces połączenia realizowany będzie w 2017 roku.