Raport ESPI nr 4/2016. Informacja o zamiarze połączenia ze spółką zależną

25.11.2016

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o podjęciu przez Zarząd decyzji o połączeniu Spółki Internity SA ze spółką Internity Polska Sp. z o.o..
Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Internity SA (Spółkę Przejmującą) – jako jedynego wspólnika Internity Polska sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.
Decyzja o połączeniu podyktowana jest względami ekonomicznymi (racjonalizacją kosztów), uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych.
Proces połączenia realizowany będzie w tym oraz w pierwszej połowie 2017 roku.