Raport ESPI nr 3/2017. Zawiadomienie o połączeniu INTERNITY S.A. ze spółką INTERNITY POLSKA

6.04.2017

Zarząd Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o połączeniu Spółki ze spółką INTERNITY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia i wykreśleniu spółki INTERNITY POLSKA Sp. z o.o.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na Spółkę INTERNITY Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca, Emitent).

Emitent był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiadał 100% udziałów w kapitale). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, nie uległ zmianie Statut Emitenta.

Uchwała o połączeniu została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 stycznia 2017 roku.

Zawiadomienia Emitenta o zamiarze połączenia ukazały się w postaci raportów bieżących ESPI nr 7/2016 w dniu 9 grudnia 2016 roku oraz 10/2016 z dnia 27.12.2016.