Raport ESPI nr 3/2015. NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI POW. 5%

30.11.2015

Zarząd INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Karola Borkowskiego działającego w imieniu własnym oraz pani Moniki Borkowskiej i pana Filipa Borkowskiego, o zawarciu porozumienia na czas nieoznaczony dotyczącego współdziałania przy nabywaniu i zbywaniu akcji Internity S.A. Po zawarciu porozumienia strony porozumienia posiadają łącznie 463 612 akcji Internity S.A., stanowiących 5,57% w kapitale zakładowym Internity S.A, uprawniających do 463 612 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 5,57% głosów w ogólnej liczbie głosów.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

Pliki do pobrania