Raport ESPI nr 1/2023. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2023

31.05.2023

Zarząd Spółki „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2) wzór pełnomocnictwa,
3) projekty uchwał,
4) informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty EBI nr 7/2023 oraz EBI nr 8/2023) w dniu 24 maja 2023 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania