Raport ESPI nr 1/2020. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Akcjonariusza

31.01.2020

Zarząd INTERNITY SA informuje, że otrzymał od akcjonariusza Piotra Grupińskiego działającego w imieniu własnym oraz podmiotów z nim powiązanych – Batna Trading Ltd. oraz PMJ Properties Grupiński sp.j. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy m.st. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału własnego Internity SA w wyniku umorzenia 340 000 akcji własnych Spółki udział bezpośredni i pośredni pana Piotra Grupińskiego w głosach na Walnym Zgromadzeniu uległ zmianie i wynosi obecnie 51,16% ogólnej liczby głosów.

Przed rejestracją umorzenia akcji pan Piotr Grupiński bezpośrednio lub pośrednio posiadał 4 028 780 akcji Spółki, stanowiących 49,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 028 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji umorzenia pan Piotr Grupiński posiada bezpośrednio lub pośrednio 4 028 780 akcji Spółki, stanowiących 51,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 028 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pliki do pobrania