Raport ESPI nr 1/2019. Wykup akcji własnych – Uchwały Zarządu – WARUNKI I REGULAMIN

15.03.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje istotną informację dotyczącą warunków nabycia akcji własnych.

 

Zarząd Spółki Internity SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku (przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 11/2018 w dniu 18 czerwca 2018 roku), podjął uchwałę w sprawie określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych oraz celów nabycia akcji własnych Spółki.

1) Cena nabywanych akcji ustalona zostaje na poziomie 1,50 złotych (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za akcję.

2) Przedmiotem nabycia będą akcje w liczbie do 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji.

3)  Akcje własne nabywane będą w celu umorzenia lub do dalszej odsprzedaży.

Zarząd podjął również uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wykupu. Regulamin wykupu jest załącznikiem do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust 1 MAR

Pliki do pobrania