Raport ESPI nr 4/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

2.06.2021

Zarząd INTERNITY SA (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Impera) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia wskutek zbycia w transakcjach zawartych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji spółki Internity SA zmniejszył się udział Impera w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Internity SA do poziomu poniżej 5,%.

Przed zdarzeniem Impera posiadała 401 550 akcji Spółki reprezentujących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 401 550 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów.

Po dokonanej sprzedaży Impera posiada 130 000 akcji Spółki reprezentujących 1,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 130 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 1,65% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Pliki do pobrania