Raport ESPI 2/2020. Informacja dotycząca wpływu ograniczeń w transporcie międzynarodowym na działalność spółki (COVID-19)

14.03.2020

Zarząd Internity SA informuje, że powziął informacje na temat ograniczeń w transporcie drogowym z Włoch i Hiszpani w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Dla Spółki jest to jeden z kluczowych kanałów zakupu płytek i produktów sanitarnych.

Jeżeli ograniczenia te zostaną rozszerzone lub potrwają dłużej to może to mieć istotny wpływ na przychody i sytuację finansową Spółki.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.