Raport EBI nr 9/2022. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022

1.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 roku na godz. 15.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:

1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,
2) wzór pełnomocnictwa,
3) projekty uchwał,
4) informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty 7/2022 oraz 8/2022) w dniu 24 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.