Raport EBI nr 9/2012. Istotna umowa (umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości)

24.04.2012

Zarząd Spółki Internity S.A. przekazuje informację o podpisaniu istotnej umowy, mogącej mieć znaczący wpływ na sytuację majątkową Emitenta.
W dniu 24 kwietnia 2012 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Prowadzi księgę wieczystą numer WA1O/00032306/4 (Spółka nabyła tę nieruchomość w dniu 12 stycznia 2012 roku; komunikat EBI nr 4/2012). W umowie tej Spółka zobowiązuje się sprzedać Kupującemu nieruchomość wolną od wszelkich obciążeń za łączną kwotę 5.000,000 zł (pięć milionów złotych). Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 12 maja 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”