Raport EBI nr 7/2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2020 Internity S. A.

14.05.2021

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2021 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2021 roku termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 20 maja 2021 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2020 rok określona zostaje na dzień 26 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021 pozostają bez zmian.