Raport EBI nr 7/2020. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

27.04.2020

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki oraz raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu za I kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Nowa data publikacji raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2020 roku określona zostaje na dzień 7 maja 2020 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.