Raport EBI nr 7/2015. INTERNITY SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 23 czerwca 2015

28.05.2015

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2015 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał oraz informacja o liczbie akcji spółki w załączeniu.

Raporty roczne będące przedmiotem zatwierdzenia zostaną opublikowane w oddzielnych raportach.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania