Raport EBI nr 7/2013. Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego

16.05.2013

Zarząd INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje niniejszym, że Spółka naruszyła obowiązek informacyjny związany z publikacją raportu okresowego – Jednostkowego raportu kwartalnego Internity SA za I kwartał 2013 roku, poprzez dokonanie korekty tego raportu okresowego.
Zakres korekt wprowadzonych do treści opublikowanego jednostkowego raportu kwartalnego Internity SA z I kwartał 2013 roku (EBI nr 4/2013) wraz z pełną wersją skorygowanego raportu został przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego EBI nr 6/2013 z dnia 16 maja 2013 roku

Błąd wynikał z oczywistej omyłki pisarskiej i dotyczył danych w tabeli z Wybranymi danymi finansowymi z bilansu i rachunku zysków i strat (strona 9 raportu) gdzie podano błędne dane dotyczący przychodów ze sprzedaży za okres od dnia 1.01.do31.03.2013 roku.