Raport EBI nr 6/2021. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

30.04.2021

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 opublikowanym w dniu 29 stycznia 2021 roku termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 7 maja 2021 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2020 rok określona zostaje na dzień 20 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021 pozostają bez zmian.