Raport EBI nr 6/2015. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

26.05.2015

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015 opublikowanym w dniu 27 stycznia 2015 r. termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok został wyznaczony na dzień 12 czerwca 2015 r.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2014 rok określona zostaje na dzień 28 maja 2015 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.