Raport EBI nr 5/2018. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

24.04.2018

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2018 opublikowanym w dniu 31 stycznia 2018 r. termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok został wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2017 rok określona zostaje na dzień 11 maja 2018 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.