Raport EBI nr 4/2023. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

8.05.2023

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2022 opublikowanym w dniu 30 stycznia 2023 roku termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok został wyznaczony na dzień 10 maja 2023 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2022 rok określona zostaje na dzień 24 maja 2023 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023 pozostają bez zmian.

6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.