Raport EBI nr 4/2019. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

16.04.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 opublikowanym w dniu 31 stycznia 2019 r. termin publikacji raportu rocznego za 2018 rok został wyznaczony na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2018 rok określona zostaje na dzień 9 maja 2019 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.