Raport EBI nr 4/2012. Zawarcie istotnej umowy

13.01.2012

Zarząd Spółki Internity S.A. przekazuje informację o podpisaniu umowy o istotnej wartości, mającej znaczący wpływ na sytuację majątkową Emitenta.

W wykonaniu warunkowej umowy zakupu zawartej w dniu 23 grudnia 2011 roku (ogłoszenie dotyczące umowy warunkowej: EBI nr 51/2011) Spółka zawarła w dniu 12 stycznia 2012 roku umowę zakupu nieruchomości w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki, o powierzchni 17 ha za łączną kwotę 3.687 tys. zł. Z ceny zakupu zostały potrącone (z dniem podpisania umowy) zobowiązania Sprzedającego wobec Spółki na kwotę 1.976 tys. zł zabezpieczone hipoteką na ww. nieruchomości (wierzytelności wynikają z tytułu kar umownych oraz zwrotu zadatku w podwójnej wysokości z innych umów ze Sprzedającym).

Jak podano w komunikacie nr 51/2011 roku Spółka zawarła w dniu 23 grudnia 2011 roku umowę przedwstępną sprzedaży ww. opisanej nieruchomości w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki, na mocy której Spółka sprzeda nieruchomość Kupującemu (tj. podmiotowi Sprzedającemu z umowy z dnia 12.01.2012) wolną od wszelkich obciążeń za łączną kwotę 4.099 tys. zł. Umowa ta jest wiążąca do dnia 29 lutego 2012 roku. Ustalono dwa warunki zawarcia umowy sprzedaży. Do spełnienia pozostał warunek związany z nabyciem przez Spółkę od Kupującego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Karczew.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”