Raport EBI nr 29/2012. Wybór biegłego rewidenta

29.11.2012

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INTERNITY SA podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki spółkę WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000099028, będącą podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A., sprawozdania skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. oraz przeprowadzenia badań/przeglądu sprawozdań spółek z Grupy za 2012 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.