Raport EBI nr 26/2012. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego

31.10.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2012 roku.
Raport okresowy za III kwartał 2012 zostanie opublikowany w dniu 5 listopada 2012 roku.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.