Raport EBI nr 24/2012. Zawarcie istotnej umowy (umowy kredytowej)

31.08.2012

W nawiązaniu do raportu Nr 24/2012 z dnia 31.08.2012, w którym Zarząd Internity S.A. informował o zawarciu umowy kredytowej zabezpieczonej hipoteką, informujemy, że w dniu 30 października 2012 roku Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o zawarciu umowy kredytowej. Kwota udzielonego kredytu – 4 mln złotych (cztery miliony złotych). Okres kredytowania – do lipca 2022 roku (10 lat), spłaty w równych ratach kapitałowych. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Zabezpieczeniem ww. kredytu jest hipoteka na nieruchomości Spółki położonej w miejscowości Całowanie, gmina Karczew (KW Nr WA1O/00032306/4).

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.