Raport EBI nr 20/2014. Wybór biegłego rewidenta

24.12.2014

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INTERNITY SA podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowanej pod nr KRS 0000099028, będącej podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A., sprawozdania skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz przeprowadzenia przeglądu sprawozdań spółek z Grupy za 2014 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.