Raport EBI nr 20/2012. Informacja o wypłacie dywidendy

29.06.2012

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2011 rok i wypłaty dywidendy (Uchwała nr 6 ZWZA z dnia 28 czerwca 2012 roku).

Wartość dywidendy (Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 1 499 400,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych)

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy)

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 330 000 akcji (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy akcji)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 10 lipca 2012

Dzień wypłaty dywidendy: 20 lipca 2012

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect