Raport EBI nr 19/2013. Korekta Raportu skonsolidowanego za III kwartał 2013

15.11.2013

Zarząd Internity SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Internity. Korekta dotyczy raportu nr 18/2013 z dnia 14.11.2013 roku.
W tabeli Sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 21 raportu) skorygowane zostały dane za okres 1.07-30.09.2013 roku dotyczące Przychodów netto ze sprzedaży (w tym Przychodów ze sprzedaży produktów i usług) oraz Kosztów działalności operacyjnej (w tym Kosztów usług obcych).
Przyczyną korekty jest stwierdzenie błędu rachunkowego przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za II kwartał 2013 roku (błędna korekta konsolidacyjna dotycząca transakcji wewnątrz Grupy), co zaskutowało wyliczeniem błędnych danych za III kwartał. Błąd ten był niezamierzony. Korekta ta pozostaje bez wpływu na wynik w żadnym z okresów.

W związku z powyższą korektą na stronie 25 poprawiono pierwsze zdanie na:
„W III kwartale 2013 roku Grupa Internity S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 20 683 tys. złotych a tym samym zwiększyła sprzedaż o 20% w porównaniu do III kwartału 2012, osiągnęła zysk netto w wysokości 481 tys. złotych (dla porównania za III kwartał 2012 Grupa poniosła stratę na poziomie 511 tys. złotych) oraz w związku ze skalą zakupów zapewniła sobie wartość bonusów sprzedażowych na poziomie minimum 1,5 miliona złotych za cały 2013 rok.”

Wobec powyższego w Raporcie skonsolidowanym za II kwartał 2013 korekcie podlegają następujące dane (tabela Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat, strona18) :
– Przychody za okres od 1.01-30.06.2013 (półrocze) wynoszą 32 977 289 zł (było: 31 933 793 zł)
– Przychody za okres od 1.04-30.06.2013 (II kwartał) wynoszą 18 972 014 zł (było: 17 928 518 zł)
Korekta ta pozostaje bez wpływu na wyniki.

Pliki do pobrania