Raport EBI nr 17/2015. Wybór biegłego rewidenta

11.12.2015

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INTERNITY SA podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowanej pod nr KRS 0000099028, będącej podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A., sprawozdania skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz przeprowadzenia przeglądu sprawozdań spółek z Grupy za 2015 rok.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”