Raport EBI nr 16/2016. Informacja o uchwale Rady Nadzorczej

27.10.2016

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o podjęciu Uchwały przez Radę Nadzorczą Internity SA w sprawie w sprawie pozytywnej oceny planowanego przez Zarząd Spółki procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz w przedmiocie zatwierdzenia projektu odpowiedniej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały NWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

§ 3 pkt 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.