Raport EBI nr 15/2019. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019

7.08.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2019 opublikowanym w dniu 26 lipca 2019 roku termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku został wyznaczony na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

Nowa data publikacji raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 2019 roku określona zostaje na dzień 14 sierpnia 2019 roku.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.