Raport EBI nr 15/2016. Aneks do umowy kredytu i zwiększenie hipoteki

27.10.2016

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej dotyczącej linii wielocelowej. Aneks dotyczy zwiększenia finansowania o 1 000 tys. zł tj. do kwoty 5 550 tys. zł i odnowienia finansowania na kolejny rok tj. dnia 30 października 2017 roku.

Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności.
Linia ta zabezpieczona jest w postaci:
 hipoteki kaucyjnej do kwoty 8 791 tys. złotych na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (prawo do lokalu posiada spółka zależna Internity Polska Sp. z o.o.),
 zastawu rejestrowego na zapasach towarów zlokalizowanych w magazynach spółki, w Warszawie, w wysokości PLN 8 791 tys. złotych, wraz z cesją z praw polisy ubezpieczeniowej,
 hipoteki kaucyjnej do kwoty 8 325 tys. złotych na nieruchomości położonej w miejscowości Całowanie, gmina Karczew wpisanej w księdze wieczystej numer WA1O/00032304/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 przystąpienia do długi spółki Internity Polska sp. zo.o. (podmiot zależny).

 

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) oraz 2) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.