Raport EBI nr 15/2014. Powołanie Zarządu INTERNITY SA

1.07.2014

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powołaniu Zarządu Internity SA na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Internity SA w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęła Uchwałę nr 5 sprawie powołania zarządu Internity SA.

W skład Zarządu wchodzą:
– Piotr Krzysztof Grupiński – Prezes Zarządu
– Piotr Robert Koziński – Wiceprezes Zarządu

Informacje o członkach Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.