Raport EBI nr 14/2020. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

2.07.2020

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2019 rok (Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2020 roku).
Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:
Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,13 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzynaście groszy),
Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje)
Wartość dywidendy: 1 023 664,59 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)
Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 10 lipca 2020 roku
Dzień wypłaty dywidendy: 17 lipca 2020 roku
Podstawa prawna: §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect