Raport EBI nr 14/2018. Powołanie członków Rady Nadzorczej Internity S.A.

21.06.2018

Zarząd Internity S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powołaniu Rady Nadzorczej Internity S.A. na nową 3-letnią kadencję. Kadencja wygasa w dniu 18 czerwca 2021 roku. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1) Katarzyna Jasińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2) Paweł Koziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3) Bartosz Hamera

4) Hubert Bojdo

5) Andrzej Ziemiński

 

Członkowie: pani Katarzyna Jasińska, pan Paweł Koziński, pan Bartosz Hamera oraz pan Hubert Bojdo powołani zostali na członków Rady Nadzorczej w wyniku wykonania uprawnień osobistych akcjonariuszy:

a) Pani Katarzyna Jasińska oraz Pan Hubert Bojdo –  akcjonariusz PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (ii) Statutu Spółki Internity S.A.)

b) Pan Paweł Koziński – akcjonariusz Piotr Koziński (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (iii) Statutu Spółki Internity S.A.

c) Pan Bartosz Hamera – akcjonariusz BATNA TRADING Limited (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (i) Statutu Spółki Internity S.A.),

Pan Andrzej Ziemiński powołany został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 roku.

 

Życiorysy członków Rady Nadzorczej w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 1 pkt.7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania