Raport EBI nr 13/2020. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 2 lipca 2020 r.

2.07.2020

Pliki do pobrania

Zarząd INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 10.00 (w załączeniu).

Zarząd informuje, że uchwały od numerów 1 do 14 objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Natomiast Uchwała nr 15 nie została powzięta w treści zaproponowanej w ogłoszeniu. Przed rozpatrzeniem punktu 10 porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariusza pisemny projekt uchwały o w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, który został poddany pod głosowanie i uchwała została powzięta.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7, 7a, 8, 9 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect